Home / ข่าวทั่วไป / ท่องไว้ คาถ าหลวงปู่ทวด ปกปักคุ้มคร อง แค ล้วคล าดตลอดเส้ นทาง พบเจอแต่โช ค ล า ภ

ท่องไว้ คาถ าหลวงปู่ทวด ปกปักคุ้มคร อง แค ล้วคล าดตลอดเส้ นทาง พบเจอแต่โช ค ล า ภ

สำหรับใครที่กำลังเดินทางไกล ขอให้ภาวนาก่อนออกจากบ้าน จึงได้นำ “คาถ าหลวงปู่ทวด” ปกปักคุ้มคร อง แค ล้วคล าดตลอดเส้นทาง มาฝากกันจ้า

มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาโน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง

ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้ปล อดภั ยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง

(ท่อง 3 จบ)

“อิติปิโส ภควา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ”

แล้วขอพรพระให้เดินทางโดยสวั สดิภาพ

รวม 10 คาถ าในการขับขี่รถ เพื่อแค ล้วคล าดปลอดภั ย

คาถาที่ 1 คาถ าขับรถปลอดภั ย

ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยสวดคาถา

“เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

พึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มีเว รไม่มีภั ย ไปในสัตว์โลกทั้งสิ้ น ทั้งในทิศเบื้ องบนในทิศเบื้ องต่ำและในทิศขว าง บทคาถ าของหลวงพ่อจรัญ

คาถาที่ 2 คาถ าเดินทางไกล

ให้ตั้งสติเป็นสมาธิแล้วสวดก่อนเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไกลๆ

“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

คาถาที่ 3 คาถาเดินทางปล อดภั ย ไ ร้อุปส ร รค

“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

คาถาที่ 4 คาถาเดินทางปล อดภั ย มีสติ ไม่หลั บใน

“พุทโธ ระเ บิ ดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ”

คาถาที่ 5 คาถายามคับขัน

ใช้สวดยามตกอยู่ในสถานก ารณ์คับขัน อันต ร าย มีผู้ไม่ประส งค์ดีที่มองไม่เห็นคอยจ้ องเล่นงานอยู่

“พุทโธเมสะระนัง เลนัง ตาณังชีวิ ตั ง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ หา ยไป”

คาถาที่ 6 คาถาอัญเชิญพระเค รื่อง

ใช้สวดกับพระเค รื่องที่นับถือบูชาของคุณก่อนออกจากบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงค ลและคุ้มคร องให้แค ล้วคล าดปล อดภั ย

“พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รักษา”

คาถาที่ 7 คาถาเดินทางแค ล้วคล าดปล อดภั ย

“อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี(วันที่เดินทาง) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี พระ(วันที่เดินทาง)

ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า(และคณะ)เดินทางโดยปล อดภั ย ปร าศจากเห ตุเภ ทภั ยทั้งหล ายทั้งปวง ทั้งยานพาหนะ(รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ)และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”

คาถาที่ 8 คาถารอ ดพ้ นอันตร าย

ใช้สวดเมื่อพบเจอสถ านการณ์คับขัน อันต ร าย ได้แก่ มีคนสะกดรอ ยตาม ถูกป องร้า ย จะทำให้รอ ดพ้ น ภัยเหล่านั้นได้ เป็นต้น

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง”

คาถาที่ 9 คาถาป้องกันภั ยพิบั ติ

ใช้สวดก่อนเดินทางหรือทำกิ จการใดๆ ที่อาจเกิ ดอั นต รา ยได้

“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”

คาถาที่ 10 คาถาแค ล้วคล าด

ให้สวดคาถานี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ

พุทธาอะนุนามะริย าสุขังเข ยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเข ยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

อย่างไรก็ตามสติสำคัญที่สุด จงอย่ าประม าท ไม่ดื่ม ง่ วงก็แวะพักก่อนเดินทาง แค่นี้คุณพระรัต นตรั ยก็คุ้มภั ย ไม่ให้เห ตุกา รณ์ใดๆ มาถึงตัวเราแล้ว และทางทีมงานขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวั สดิภาพ กันถ้วนหน้าด้วยนะคะ

cr:reportdays.com

Facebook Comments

Check Also

สาวมารอรถโดยสาร เจอลุงคนเดินมาพักอยู่ศาลาปากทาง ตัดสินใจเข้าไปถาม

เป็นเรื่องราวขอ …